# عاشقانه_مذهبی

:)

#ریحانه عطـرروی چادرتــ مارا راوانےمےکند😶 واےعقلم با دلمـ❤️داردتباهےمےکند🙈 چشمـ👀هاےشوخ وشنگت مثل اشعارعبید😍🍃 نغزوشیرینــ😋مےزندمزه پرانےمیکند😀 #بچه_شیعه 👼
/ 0 نظر / 80 بازدید